Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Maesyfed, Coed Cwningar a Choed Nash, ger Llandrindod

Coedwig o dras frenhinol a rhaeadr ysblennydd

Walking in Nash Wood

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae Coedwig Maesyfed yn dir ffermio mynydd gyda gweundir helaeth, dyffrynnoedd culion a serth a bryniau’n codi i’r pwynt uchaf yn Sir Maesyfed, sef Black Mixen ar 650 metr (2150 troedfedd).

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n rheoli ardaloedd coediog Coedwig Maesyfed. Mae yma lwybrau ag arwyddbyst o dri maes parcio (Coed Cwningar, Fishpools a Choed Nash) yn ogystal ag amryw o hawliau tramwy cyhoeddus.

Hanes Coedwig Maesyfed

Roedd Coedwig Maesyfed unwaith yn dir hela brenhinol. Y dyddiau hynny, nid coedwig ydoedd yn yr ystyr fodern o fod yn ardal goediog drwchus, ond yn yr ystyr ganoloesol o fod yn ‘fforest’ sef ardal heb fod yn gaeedig a ddefnyddiwyd i hela ceirw.

Yng Nghoedwig Maesyfed, mae’r Cwningar wedi bod yn boblogaidd gyda thwristiaid ers dros 200 mlynedd oherwydd y rhaeadr ysblennydd sydd yno, Dŵr Torri Gwddf. Newidiodd yr ardal hon o fod yn ardal o weundir helaeth gyda chwningaroedd i fod yn goedwig “tlws i’r llygaid” pan blannodd ei pherchnogion Fictorianaidd beth wmbredd o goed.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

 

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar hyd pob un o’r llwybrau cerdded.

Llwybr Rhaeadr o faes parcio Coed Cwningar

⅓ milltir, ½ cilometr

Mae’r tro byr hwn o faes parcio Coed Cwningar, ar hyd llwybr sy’n wastad mwy neu lai, yn mynd yn syth at y rhaeadr oedd yn boblogaidd ag ymwelwyr Fictorianaidd, ac yn ôl i’r maes parcio.

Llwybr Dŵr Torri Gwddf o faes parcio Coed Cwningar

¾ milltir, 1 km

Mae’r daith gron hon drwy’r coed o faes parcio Coed Cwningar yn mynd â chi uwchlaw’r rhaeadr odidog Dŵr Torri Gwddf.

Llwybr Cwningar o faes parcio Coed Cwningar

1.5 milltir, 2.3 km

Mae’r daith gron hon o faes parcio Coed Cwningar yn golygu dringo 560 troedfedd (170 metr). Mae’n rhoi golygfa o rai o’r coed mwyaf yn Sir Faesyfed, llawer wedi eu plannu yn oes Fictoria.

Llwybr Fishpools o faes parcio Fishpools

2.7 milltir, 4 km

Mae'r daith gron hon drwy’r coed o faes parcio Fishpools yn arwain at yr olygfa dros bentref Bleddfa a’r wlad o gwmpas. Estyniad i’r llwybr yw dolen Turbary ac mae’n mynd o gwmpas y rhostir.

Llwybr Nash o faes parcio Coed Nash

2 milltir, 3.3 km

Mae’r daith gron hon o faes parcio Coed Nash yn mynd drwy gymysgedd o goetiroedd.  Hanner ffordd ar hyd y llwybr, mae golygfa Burfa'n edrych dros Goedwig Maesyfed a Chefn Hergest yn ogystal â rhai o’r bryngaerau sy’n nodwedd gyffredin o’r ardal “ar y ffin” hon rhwng Cymru a Lloegr.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Maesyfed yn gorwedd rhwng trefi Llandrindod, Trefyclo a Kington.

Mae tri maes parcio sy'n cael eu rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn ardal Coedwig Maesyfed:

  • Maes parcio Coed Cwningar wrth ymyl pentref Maesyfed
  • Maes parcio Fishpools, Coedwig Maesyfed wrth ymyl Bleddfa
  • Maes parcio Coed Nash wrth ymyl Llanandras

Gallwch barcio am ddim yn y meysydd parcio hyn.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Maes parcio Coed Cwningar

Mae maes parcio Coed Cwningar oddi ar yr A44 rhwng Kington a Llandrindod. Maes parcio bychan ydyw gyda lle i 8-10 o geir.

Y cyfeirnod grid OS yw SO 187 598.

Cyfarwyddiadau

O gyfeiriad pentref Maesyfed, ar ôl milltir cadwch lygad allan am arwydd brown ar gyfer parcio a gwybodaeth ar y dde. Trowch yma ac ewch drwy’r lle parcio cyntaf cyn dilyn y ffordd goedwig i fyny am faes parcio Coed Cwningar.

Maes parcio Fishpools

Mae maes parcio Fishpools oddi ar yr A488 tua saith milltir i'r gorllewin o Drefyclo.

Y cyfeirnod grid OS yw SO 188 683.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr A488 am bum milltir a hanner o Drefyclo i Fleddfa. Ewch ymlaen am ychydig dros filltir ac mae maes parcio Fishpools ar y chwith.

Maes parcio Coed Nash

Mae maes parcio Coed Nash oddi ar y B4355 ger Llanandras.

Y cyfeirnod grid OS yw SO 314 635.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch y B4355 o Drefyclo i Kington. Wrth y gyffordd ‘T’ ychydig cyn Llanandras, trowch i’r chwith ar y ffordd osgoi. Gyferbyn â’r ysgol uwchradd, trowch i’r dde ac mae’r maes parcio i lawr y ffordd hon ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Nhrefyclo.

Mae bws rhif 461 yn gwasanaethu’r ardal leol. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coedwig Maesyfed Map lleoliad PDF [7.1 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.