Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Dyfi – Coed Tan y Coed, ger Machynlleth

Safle picnic dymunol a’r man cychwyn ar gyfer dwy daith gerdded dawel a dau lwybr rhedeg newydd

Family setting off for a walk Tan y Coed

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Cŵn
Parcio
Parcio (hygyrch)
Picnic
Rhedeg
Toiledau
Llwybr cerdded
Bydd llwybr rhedeg Bryn Llwyd ar gau o ddydd Llun 13/11/17 tan fis Tachwedd 2018. Rydym yn cwympo coed ac yn sefydlogi’r llechwedd ar hyd yr A487 fel rhan o brosiect BETWS

Trosolwg

Coedwig Dyfi

Mae Coedwig Dyfi’n gorwedd yn bennaf i’r gogledd o Afon Dyfi rhwng tref Dolgellau i’r gogledd a Machynlleth i’r de.

Mae copaon ysgithrog yn codi’n uchel dros y llechweddau coediog gyda hen adfeilion a thomenni gwastraff llechi yma ac acw.

Gwelir trenau stêm yn pwffian ar hyd y llethrau, bellach yn cludo ymwelwyr ond yn wreiddiol byddent wedi cludo llechi o’r chwareli i’r arfordir.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn rhedeg drwy’r tri choetir hyn yng Nghoedwig Dyfi, a hefyd ceir llwybrau rhedeg ag arwyddbyst yn Nhan y Coed:

Coed Tan y Coed, Coedwig Dyfi

Mae Tan y Coed yn goetir hawdd dod o hyd iddo gyda safle picnic, llwybrau troed a rhedeg, wedi’i leoli’n syth oddi ar yr A487.

Dechreuodd y Comisiwn Coedwigaeth blannu Coed Tan y Coed yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf ar ôl i’r rhyfel ddisbyddu holl goed Prydain. Parhaodd y plannu drwy’r Ail Ryfel Byd gyda Merched Byddin y Tir, a elwid yn “Timber Jills”, yn plannu’r coed.

Heddiw mae Tan y Coed yn gartref i safle picnic dymunol ac yn fan cychwyn ar gyfer dau dro tawel heibio i hen goed mwsoglog ac ar hyd yr afon. Mae yma hefyd lwybr pos anifeiliaid i deuluoedd a dau lwybr rhedeg.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Prosiect cwympo coed BETWS

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn bwriadu cwympo rhai o’r coed ar y llethr serth ar hyd ffordd A487 ger coetir Tan y Coed. Diben y gwaith hwn yw cael gwared o goed ansefydlog a sefydlogi’r llechwedd.

Bydd angen cau a dargyfeirio rhai o’r llwybrau yng nghoetir Tan y Coed unwaith y bydd y gwaith yn cychwyn yn yr Hydref. Hefyd, bydd rhaid cau lôn ar yr A487 a gosod goleuadau traffig yno dros dro. Ni fydd maes parcio Tan y Coed yn cael ei effeithio gan y gwaith a bydd yn aros ar agor drwy gydol y cyfnod.

Bydd y newidiadau a’r dargyfeiriadau hyn yn cael eu harwyddo’n glir yng nghoetir Tan y Coed a bydd gwybodaeth yn cael ei hychwanegu at y wedudalen hon.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect cwympo coed a’r amserlenni, gweler ein tudalen Gwaith Coed a Sefydlogi Llechwedd Bont Evans (BETWS).

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac maen nhw’n cychwyn o faes parcio Tan y Coed.

Mae ein taflen yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am gerdded a rheded yn Nhan y Coed.

Llwybr Cwm Cadian

1 milltir, 1.6 km

Mae’r tro cymedrol hwn yn pasio drwy goetir ffawydd ac ar hyd afon Cadian gyda’i rhaeadr a'i phyllau dŵr.

Llwybr Pos Anifeiliaid

1 milltir, 1.6 km; yr un llwybr â Llwybr Cwm Cadian

Mae’r daflen Llwybr Pos Anifeiliaid yn rhoi cliwiau i helpu plant i ddod o hyd i’r anifeiliaid sy’n cuddio yn y coed ar hyd Llwybr Cwm Cadian. Mae taflenni ar gael o beiriant yn y maes parcio.

Animal puzzle trail Tan y Coed

Llwybr Tan y Coed

1.5 milltir, 2.5 km

Mae’r tro cymedrol hwn yn dringo’n igam-ogam drwy goed conwydd ac yna drwy goetir ffawydd a derw mwy agored. Mae yna’n disgyn i lawr at yr afon ac yn dilyn yr afon a’i chenllif yn ôl i’r maes parcio.

Llwybrau rhedeg

Agorwyd dau lwybr rhedeg newydd yn Nhan y Coed yn 2016.

Mae llwybrau Tan-y-Coed yn cynnig dihangfa berffaith i redwyr sydd wedi syrffedu rhedeg ar ffyrdd neu yn y gampfa. Maent yn cynnig profiad unigryw o redeg gyda chyfnodau hir o ddringo ac o lethrau serth ar hyd ffyrdd coedwig a llwybrau garw mwdlyd dros wreiddiau, creigiau a nentydd.

Mae ein taflen yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am gerdded a rheded yn Nhan y Coed.

Llwbr Siambr Wmffre

4.75 milltir, 7.6 km

Ar lethrau coediog serth Pantperthog, ar ochr ddeheuol y goedwig.

Llwybr Bryn Llwyd

5.25 milltir, 8.5 km

Llwybr rhedeg serth ar hyd llethrau coediog Bryn Llwyd, ar ochr ogleddol y goedwig.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  • toiledau hygyrch

Sut i gyrraedd yma

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae arwyddion ar gyfer maes parcio Tan y Coed oddi ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth, i’r de o Gorris ac i’r gogledd o Bantperthog.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 755 054.

Gallwch barcio yno am ddim.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r orsaf drên agosaf ym Machynlleth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.