Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

LANDMAP – llinell sylfaen tirwedd Cymru

Adnodd tirwedd yn ymwneud â Chymru gyfan yw LANDMAP, lle y caiff nodweddion a phriodweddau’r dirwedd, a’r dylanwadau arni, eu cofnodi a’u gwerthuso

Dyma offeryn sy’n helpu gyda phenderfyniadau cynaliadwy a chynllunio adnoddau naturiol ar sawl lefel, o’r lleol i’r cenedlaethol, gan sicrhau yr un pryd fod y broses benderfynu’n gwbl eglur.

Beth a gynhwysir yn LANDMAP?

Pump o setiau data gofodol y sicrhawyd eu hansawdd, sy’n genedlaethol gyson:

 • Tirweddau Daearegol
 • Cynefinoedd Tirwedd
 • Gweledol a Synhwyraidd
 • Tirweddau Hanesyddol
 • Tirweddau Diwylliannol

LANDMAP:

 • Mapio a dosbarthu tirweddau o safbwynt unigryw pob set ddata
 • Disgrifio eu nodweddion, eu priodweddau a’u helfennau hollbwysig
 • Gwerthuso’u pwysigrwydd ar raddfa genedlaethol a lleol
 • Argymell canllawiau rheoli addas yn lleol
 • Nodi newidiadau sylweddol mewn tirweddau trwy fonitro’r adnodd sylfaenol

Sut i gael gafael ar LANDMAP

Defnyddiwch y mapiau rhyngweithiol i weld mapiau ac arolygon. Yn Nodyn Canllaw 2 ceir cyfarwyddiadau gam wrth gam:

Gallwch hefyd lawrlwytho mapiau ac arolygon LANDMAP i’w defnyddio mewn amgylchedd GIS oddi ar:

Dyddiad setiau data cyfredol LANDMAP

Tirweddau Daearegol                25/10/13
Cynefinoedd Tirwedd                04/02/13
Gweledol a Synhwyraidd           17/10/13
Tirweddau Hanesyddol              18/10/13
Tirweddau Diwylliannol              20/12/11

Canllawiau ar ddefnyddio LANDMAP

Canllawiau Methodolegol Nodiadau Canllaw (NC)
Trosolwg o LANDMAP NC1 LANDMAP ac Ardaloedd Tirwedd Arbennig
Tirweddau Daearegol NC2 Mynediad at Wybodaeth LANDMAP
Cynefinoedd Tirwedd NC3 LANDMAP ac Asesiad o’r Effaith Weledol ar gyfer ffermydd gwynt ar y tir
Gweledol a Synhwyraidd NC4 LANDMAP a’r Dirwedd Ddiwylliannol
Tirweddau Hanesyddol NC5 LANDMAP a’r Dirwedd Ddaearegol

Tirweddau Diwylliannol

Monitro Newidiadau yn y Dirwedd

Sicrhau Ansawdd Gwybodaeth LANDMAP

Defnyddir LANDMAP i gyfarwyddo cynllunio, polisïau, strategaethau, tystiolaeth a chyngor, fel:

 • rheoli datblygu, blaen-gynllunio a chynlluniau datblygu lleol
 • canllawiau cynllunio ategol, canllawiau dylunio ac astudiaethau sensitifrwydd
 • tystiolaeth yn ymwneud â thirweddau mewn ymchwiliadau cyhoeddus
 • Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol ac Asesiadau o’r Effaith Weledol
 • Dynodi Ardaloedd Tirwedd Arbennig
 • Cynllunio Adnoddau Naturiol a Gwasanaethau Diwylliannol
 • adroddiadau ‘Cyflwr’, priodweddau arbennig a chynlluniau rheoli statudol Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol
 • monitro tirweddau
 • Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Lleol ac Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Cenedlaethol
 • Ardaloedd Cymeriad Morwedd Lleol ac Ardaloedd Cymeriad Morol Cenedlaethol

Cyswllt

Jill Bullen
Uwch Arbenigwr Tirlun - Senior Landscape Specialist
Cyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources Wales
Ffôn/Tel: 0300 065 4706
E-bost/E-mail: jill.bullen@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk - jill.bullen@naturalresourceswales.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Trosolwg o Fethodoleg LANDMAP Mehefin 2017 PDF [2.7 MB]
NC4 2018 PDF [1.4 MB]
LANDMAP Ystadegau yn ôl datganiad ardal Adroddiad 2017 (Saesneg yn unig) PDF [978.5 KB]
LANDMAP Ystadegau Cymru Gyfan Adroddiad 2017 (Saesneg yn unig) PDF [2.7 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.