Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ymholiadau cyffredinol

Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid

0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm)

Mae’r Ganolfan Gofal Cwsmeriaid yn trafod popeth o ymholiadau cyffredinol syml i ymholiadau mwy cymhleth yn ymwneud â chofrestru ar gyfer trwyddedau amrywiol. Gall y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid ddarparu gwybodaeth am y pynciau canlynol:

 • esemptiadau dŵr a gwastraff
 • cofrestriadau Cludwyr a Broceriaid Haen Isaf ac Uchaf
 • cofrestriadau gwastraff peryglus
 • trwyddedau pysgota â rhwydi
 • trwyddedau hel cocos
 • ceisiadau am drwyddedau adnoddau dŵr
 • ceisiadau am drwyddedau gwastraff
 • ceisiadau am drwyddedau ansawdd dŵr
 • ceisiadau am drwyddedau ar gyfer gosodiadau
 • ceisiadau am drwyddedau morol
 • ceisiadau cynllunio
 • cyhoeddiadau

Cyfeiriad e-bost

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyfeiriad post

Cyfoeth Naturiol Cymru d/o Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid Tŷ Cambria 29 Heol Casnewydd Caerdydd CF24 0TP

Llinell Rhoi Gwybod am Ddigwyddiadau 

0300 065 3000, a phwyswch 1 (ar ôl dewis 1 ar gyfer Cymraeg, 2 ar gyfer Saesneg). Mae hyn yn wasanaeth 24 awr.

Dylech ddefnyddio’r llinell achosion brys i roi gwybod am ddigwyddiad fel llygredd. Gallwch weld rhestr lawn o'r achosion yr ydyn ni'n delio gyda nhw ar ein tudalen Rhowch Wybod.

Floodline

0345 988 1188 (gwasanaeth 24 awr)

Cysylltwch â Floodline am wybodaeth ynghylch llifogydd. Floodline Type Talk: 0345 602 6340 (ar gyfer cwsmeriaid trwm eu clyw).

Costau galwadau

Nid yw galwadau i rifau 03 yn costio dim mwy na phris galwad genedlaethol i rifau 01 neu 02 eich contract. Byddan nhw'n cyfrif tuag at 'funudau cynwysedig' yn yr un ffordd â galwadau 01 a 02. Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i alwadau o unrhyw fath o linell gan gynnwys ffonau symudol, llinellau BT, yn ogystal â llinellau sefydlog eraill neu ffonau talu.

Mae'n dal yn bosibl i chi gysylltu â Floodline trwy ddeialu 0845 988 1188. Dylech wirio cost galw rhifau 0845 a 0345 gyda'ch darparwr gwasanaeth ffôn. Bydd cost galw rhifau ffôn 0345 a 0845 yn dibynnu ar dariff eich darparwr ffôn, ac a ydych yn defnyddio llinell dir neu ffôn symudol.

Gallwch ddarllen rhagor am gostau galwadau ar wefan gov.uk

Sut i wneud cwyn

Gweler y dudalen Sut i wneud cwyn am fanylion ynghylch sut i gyflwyno cwyn swyddogol i ni.

Sut i wneud ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (FOI) (Gov.uk) ac ewch i'n tudalen Sut i wneud cais am wybodaeth.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.